Committee Members
Shri N. S. Kamath
President
  Shri D. N. Nayak
Vice President
  ShriNagraj N. Shenoy
Secretary
         
Shri Subhash A. Shenoy
Treasurer
  Shri Shailesh M. Naik
Joint Secretary
  ShriManjunath D. Nayak
Joint Treasurer
         
Shri R. N. Nayak
Member
  Shri B. N. Nayak
Member & Darshan Paatri
  Shri Kishor S. Nayak
Member
         
Shri R. G. Kamath
Member
  Shri Raghavendra R. Nayak
Member
  Shri Sudhindra R. Nayak
Member
         
Shri Anil B. Nayak
Member
  Shri Gurumurthy D. Nayak
Member
  Shri Mohan K. Kamath
Member
         
Ms. Sudha N. Shenoy
Member
  Smt. Sumangala L. Nayak
Member
  Smt. Samrudhi V. Bhat
Member
         
Smt. Riya Pai
Member
   
         
Utsav Coordinators
         
Shri N. N. Shenoy   Shri L. N. Nayak